Akce! Vytvořte si svůj fotohrnek s 20 % slevou ZDE

Obchodní podmínky

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou osobou, a to spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové služby zhotovitele. Internetová služba je zhotovitelem provozována na internetové adrese www.printomat.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Zhotovitel: Tiskárna Macík s.r.o. , Církvičská 290, Sedlčany, PSČ 264 01,  IČ: 48948489, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C28015.

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zhotovitele umístněné na adrese www.printomat.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání zhotovení díla (dále jen „uživatelský účet“). Objednatel může provádět objednávání díla též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání díla je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání díla jsou zhotovitelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek).

2.6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam výrobků nabízeného zhotovitelem ke zhotovení, případně prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízených výrobků jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka zhotovení zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou Zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele, uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky zhotovení výrobků umístněné ve webovém rozhraní odchodu jsou Nezávazné a zhotovitel není povinen uzavřít  smlouvu o dílo ohledně těchto výrobků.

3.2. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou výrobky doručovány v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání výrobků vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednaných výrobcích
b) způsobu úhrady ceny výrobků
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných výrobků
d) informace o nákladech spojených s dodáním výrobků (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to s ohledem na možnost zhotovitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

3.5. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství výrobků, výše ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká potvrzením o přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatelem.Smlouvu lze uzavřít v českém jazyku.

3.7. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek)

3.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

4. CENA VÝROBKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu výrobku a případné náklady spojené s dodáním výrobku dle smlouvy o dílo může objednatel uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně zhotovitele na adrese: Církvičská 290, 264 01 Sedlčany,
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném objednatelem v objednávce,
c) předem bezhotovostně na účet zhotovitele.

4.2. Společně s cenou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním výroku. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním výroku.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí výrobku. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním výrobku objednateli.

4.5. Případné slevy z ceny výrobku poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo objednateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednateli po, resp. před uhrazením ceny zboží a zašle jej zároveň s výrobkem.

5. VLASTNICTVÍ VÝROBKU A AUTORSKÁ PRÁVA

5.1. Objednatel prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Objednatel odpovídá sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Zhotovitel neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně objednatel.

5.2. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u zhotovitele po termínu dodávky uschovávány ani nebudou objednateli zasílány.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

6.1. Dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má objednatel  právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí výrobku bez udání důvodu a zboží vrátit, za předpokladu, že je zboží způsobilé k vrácení a nejedná se o případ uvedený v odstavci 6.4 tohoto článku. Odstoupení od smlouvy zasílá objednatel na e-mailovou adresu zhotovitele nebo na adresu sídla zhotovitele doporučenou poštovní zásilkou a nebo doručuje osobně do sídla zhotovitele. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu k těmto obchodním podmínkám.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy  nese objednatel náklady  spojené s navrácením výrobků, případně náklady za navrácení výrobků, nelze-li je pro jejich povahu vrátit obvyklou poštovní cestou.

6.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v době, kdy již bylo započato s předmětem plnění služby, resp. díla, je objednatel povinen uhradit poměrnou část ceny služeb, resp. díla.

6.4. V případě, že výrobek byl upraven zhotovitelem podle přání objednatele nebo pro něj, nemá právo objednatel odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku a kdykoliv odstoupit od již uzavřených smluv po doručení tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data propagující pornografii, fašismus či porušující právní řád České republiky.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ VÝROBKU

7.1. Způsob doručení výrobků objednateli určuje zhotovitel, není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li zhotovitel podle smlouvy o dílo povinen dodat výrobky na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít výrobky při dodání. Nepřevezme-li objednatel výrobky při dodání, je zhotovitel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za den a dále je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodu na straně objednatele nutno výrobky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobků, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování.

7.4. Při převzetí výrobků od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů výrobků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka výrobků splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky zhotovitele.

8. PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT

8.1. Zhotovitel vyrábí výrobky pouze na základě tiskových dat, která předá objednatel.

8.2. Objednatel je povinen tisková data před jejich předání důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky a jsou v souladu s technických návodem  zhotovitele. Nebezpečí případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně objednatel.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti zhotovitele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
9.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že kvalita výrobku je ve shodě se smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou o dílo se rozumí, že výrobek má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, zhotovitelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícímu množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který zhotovitel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.3. V případě, že výrobek při převzetí objednatelem není ve shodě se smlouvou o dílo (dále jen „rozpor se smlouvou o dílo“), má objednatel právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o dílo, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím výrobku o rozporu se smlouvou o dílo věděl nebo rozpor se smlouvou o dílo sám způsobil. Rozpor se smlouvou o dílo, který se projeví během třech měsíců ode dne převzetí výrobku, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze výrobku nebo pokud se neprokáže opak.

9.4. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně Záruční odpovědnosti zhotovitele, uplatňuje objednatel u zhotovitele na adrese jeho provozovny – Církvičská 290, Sedlčany.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednavatelem, při kterých objednavatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro přípravu a předání tiskových dat. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení, nebo jsou použity druhy písma, které nejsou pevnou součástí dokumentu.

9.6. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné prodejcem.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Objednatel nabývá vlastnictví k výrobku zaplacením celé ceny výrobku.

10.2. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zhotovitele, a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně jen jako „osobní údaje“).

11.3. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.

11.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke zhotoviteli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zhotovitele.

11.8. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení
b) požadovat, aby zhotovitele nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, zhotovitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zhotovitel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo na poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu objednatele.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o dílo musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných el. poštou může být zajištěna certifikátem
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovování výrobků na základě předmětu své podnikatelské činnosti. 

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována  zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu § 419 zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, platí pro takový vztah uzavřený mezi ním a zhotovitelem §1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.6.  Je-li objednatelem spotřebitel, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřeného právního vztahu se zhotovitelem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce. V případě, že mezi zhotovitelem a objednatelem - spotřebitelem nedojde k dohodě, může objednatel - spotřebitel podat návrh k České obchodní inspekci na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u zhotovitele poprvé, a to ve smyslu § 20n a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

13.7. Kontaktní údaje zhotovitele: info@printomat.cz

13.8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016.

13.9. Tyto obchodní podmínky obsahují jednu přílohu – “Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“.

                                                                                             
Tiskárna Macík, s.r.o.Příloha k obchodním podmínkám – „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“

Tiskárna Macík, s.r.o.,  Církvičská 290, Sedlčany, PSČ 264 01, IČ:48948489, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C28015, e-mail: info@printomat.cz
 
Věc:  Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy  o dílo, resp. smlouvy o poskytnutí těchto služeb:
………………………………………………………..
 Datum objednání, resp. datum převzetí výrobků:
…………………………………………………………….
 Jméno, příjmení a adresa spotřebitele:
………………………………………………………………….
Datum: …………………………………..
 
Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě).

                                                                                                         
 
………………………………………………………………